Điều khoản và điều kiện


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Thẻ đa năng VinaID và Phiếu mua hàng

Cập nhật ngày 06/04/2020

Việc đọc và hiểu Bản Điều khoản và Điều kiện này rất quan trọng khi Quý Khách quản lý, sử dụng dịch vụ Thẻ đa năng VinaID được triển khai và cung cấp bởi Công ty cổ phần Công Nghệ Thanh Toán Thành phố Thông Minh (sau đây gọi là “myCityPay” hoặc “VinaID”). Văn bản này nên được đọc cẩn thận cùng với việc thực hiện các thao tác hướng dẫn sử dụng dịch và các điều khoản, điều kiện cụ thể của Thẻ đa năng VinaID và Phiếu mua hàng mà Quý Khách sử dụng vì đây là thoả thuận pháp lý ràng buộc giữa Quý Khách và VinaID. Khi Quý Khách đồng ý sử dụng dịch vụ và được VinaID chấp thuận, tức là Quý Khách đọc, hiểu và chấp thuận với các nội dung được nêu ở đây, và Quý Khách sẽ bị ràng buộc bởi Thoả thuận này. Bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này được áp dụng cho tất cả dịch vụ do VinaID cung ứng qua Thẻ đa năng VinaID và Phiếu mua hàng (bao gồm thẻ vật lý, các phần mềm ứng dụng trên thẻ, trên thiết bị chấp nhận thẻ, trên máy tính, trên điện thoại di động và website).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. “Khách Hàng” là cá nhân hoặc tổ chức được nêu tại hồ sơ và/hoặc thông tin Khách Hàng sử dụng dịch vụ theo các thao tác, trình tự, thủ tục do VinaID hướng dẫn.

1.2. “Dịch vụ” là dịch vụ cung ứng, hàng hóa mua bán trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo huấn luyện, ăn uống du lịch, viễn thông, giải trí trải nghiệm, thời trang mua sắm, giao thông, y tế, sức khỏe làm đẹp, sản phẩm điện tử công nghệ và khách sạn nhà hàng được cung cấp bởi các Bên.

1.3. “Ngày làm việc”: là các ngày trong tuần, trừ các ngày nghỉ (bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày lễ tết theo quy định pháp luật).

1.4. “Thông tin Khách Hàng”: Là những dữ liệu về Khách Hàng do Khách Hàng cung cấp hoặc hình thành trong quá trình sử dụng dịch vụ và/hoặc VinaID thu thập và lưu trữ được trong quá trình tiếp xúc, thực hiện giao dịch với Khách Hàng và/hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan đến Khách Hàng.

1.5. “Thẻ Đa năng VinaID” là tài khoản mã số duy nhất do VinaID cung cấp trên thẻ vật lý và tài khoản trực tuyến, người dùng có thẻ đa năng VinaID được xác thực và kết nối sử dụng tại các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) liên kết với VinaID trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: trường học, doanh nghiệp, bệnh viện, khu dân cư, giao thông, du lịch, mua sắm. Thẻ đa năng VinaID có chứa chip điện tử đảm bảo tính bảo mật, có thể dùng để xác thực tự động bằng phương pháp xác thực token mà không cần dùng đến Mật Khẩu Thanh Toán (Yếu tố xác thực thứ 2).

1.6. “Phiếu mua hàng” hoặc là sản phẩm có tính năng ghi, nạp Điểm vào Tài khoản Thẻ Đa năng VinaID do VinaID phát hành dưới dạng mã số định danh và/hoặc mã vạch (barcode) và/hoặc Mã phản hồi nhanh – QR code (Quick response code).

1.7. “Điểm” là giá trị quy đổi trong quá trình ghi, nạp giá trị thanh toán vào Tài khoản Thẻ Đa năng VinaID bằng Phiếu mua hàng, Phiếu mua hàng điện tử, giá trị này tương ứng: 1 VNĐ = 1 Điểm.

1.8. “User”, “Tài khoản” (Tên đăng nhập) là chuỗi ký tự do VinaID cung cấp cho khách hàng, được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống dịch vụ trực tuyến VinaID bằng ứng dụng trên nền tảng di động.

1.9. “PIN” (Mật khẩu) là mã số được Khách Hàng sử dụng hệ thống dịch vụ trực tuyến VinaID.

1.10. “Mật Khẩu Thanh Toán” (Yếu tố xác thực thứ hai) là mã số do Khách Hàng thiết lập để xác thực Khách Hàng trước khi thực hiện một giao dịch có yêu cầu Mật Khẩu Thanh Toán.

1.11. “Số thiết bị Khách Hàng” (số điện thoại) đăng ký là số thiết bị di động của Khách Hàng được sử dụng để nhận SMS OTP và cài đặt VinaID trên nền tảng điện thoại di động, nhận tin nhắn tự động, và các thông tin khác theo đăng ký của Khách Hàng.

1.12. “Giờ nhận lệnh” là khoảng thời gian hệ thống thanh toán của VinaID sẵn sàng nhận các giao dịch khởi tạo từ các dịch vụ của VinaID.

1.13. “Đơn vị chấp nhận thanh toán” (ĐVCNTT): là tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ và chấp nhận thanh toán bằng Điểm thông qua một hoặc một số dịch vụ trên Thẻ Đa năng VinaID.

1.14. “Giao dịch” là quá trình khách hàng ghi, nạp Điểm và/hoặc sử dụng Điểm để thanh toán tại ĐVCNTT.

ĐIỀU 2. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

2.1. Bằng việc sử dụng dịch vụ Thẻ Đa năng VinaID, Khách Hàng đồng ý rằng VinaID được quyền thu thập, sử dụng và cung cấp Thông tin Khách Hàng theo quy định của bản Điều khoản và điều kiện này.

2.2. Thu thập Thông tin Khách Hàng: Thông tin Khách Hàng có thể được thu thập thông qua các yêu cầu đối với Khách Hàng (hoặc Người đại diện của Khách Hàng), hoặc VinaID thu thập từ các nguồn cung cấp thông tin (bao gồm cả thông tin được phổ biến rộng rãi), được khởi tạo hoặc tổng hợp cùng với các thông tin khác mà VinaID có được.

2.3. Sử dụng Thông tin Khách Hàng
VinaID và các đơn vị liên kết với VinaID sẽ sử dụng Thông tin Khách Hàng có liên quan đến các mục đích sau:
a. Phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của VinaID hoặc các đơn vị liên kết với VinaID, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Các mục đích quản lý thông tin dịch vụ, và rủi ro; quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc sản phẩm, bảo hiểm, kiểm toán và điều hành, các mục đích khác có liên quan;
b. Thực thi hoặc bảo vệ các quyền của VinaID và các đơn vị liên kết của VinaID;
c. Duy trì mối quan hệ tổng thể của VinaID với Khách Hàng (kể cả hoạt động chăm sóc Khách Hàng, tiếp thị hoặc xúc tiến các dịch vụ tài chính và các sản phẩm có liên quan đến Khách Hàng và nghiên cứu thị trường);

2.4. Cung cấp Thông tin Khách Hàng:
Thông tin Khách Hàng sẽ được cung cấp trong các trường hợp sau:
a. Theo yêu cầu của Khách Hàng và/hoặc Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật của Khách Hàng và/hoặc Người được Khách Hàng uỷ quyền.
b. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
c. Theo yêu cầu của bên thứ ba được Khách Hàng đồng ý hoặc uỷ quyền.
d. Theo yêu cầu bằng văn bản của người thừa kế của Khách Hàng;

2.5. Các nghĩa vụ của Khách Hàng:
a. Khách Hàng đồng ý sẽ cung cấp thông tin cho VinaID trong quá trình mở, sử dụng dịch vụ, xử lý khiếu nại, tranh chấp tại VinaID, thực hiện các yêu cầu liên quan của Khách Hàng.
b. Khách Hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho VinaID (không quá 30 ngày trong mọi trường hợp) bằng văn bản hoặc thông qua email cskh@VinaID.vnnếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Thông tin Khách Hàng đã cung cấp cho VinaID.
c. Chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác, đầy đủ trung thực đối với các thông tin do mình cung cấp cho VinaID. Trong bất kỳ trường hợp nào nếu Khách Hàng vi phạm quy định này, Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh và không để VinaID phải chịu bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại nào có liên quan.

ĐIỀU 3. PHẠM VI CUNG ỨNG DỊCH VỤ THẺ ĐA NĂNG VinaID

3.1. Phạm vi cung ứng dịch vụ tại trường học:
a. Điểm danh vào lớp và điểm danh bán trú.
b. Khách Hàng Mua hàng, thanh toán bằng thẻ tại máy bán hàng tự động và căn tin nhà trường.
c. Tương tác với phụ huynh thông qua tin nhắn hoặc gọi điện tại các thiết bị đa năng và kiosk thông tin đặt trong sân trường.
d. Công cụ để phụ huynh quản lý thời gian và chi tiêu của học sinh trong phạm vi nhà trường.
e. Phụ huynh nhận được thông báo tức thời (qua điện thoại) khi học sinh điểm danh.
f. Phụ huynh nhận được thông báo khi học sinh mua hàng, thông tin bao gồm tên món hàng, số Điểm thanh toán, thời gian, địa điểm mua hàng.
g. Phụ huynh tra cứu lịch học, số dư thẻ và các giao dịch thẻ của học sinh qua ứng dụng di động.
h. Chấm công giáo viên.
i. Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được thông tin và tình hình sĩ số của lớp ngay khi không có mặt tại trường

3.2. Phạm vi cung ứng tại doanh nghiệp:
a. Kiểm soát vào ra, chấm công.
b. Thẻ giữ xe.
c. Mua hàng và thanh toán tại máy bán hàng tự động.
d. Đặt hàng, mua hàng và thanh toán tại căn-tin.
e. Các tiện ích cá nhân: nhận xuất ăn, mở tủ cá nhân (locker), quản lý in ấn.

3.3. Phạm vi cung ứng tại bệnh viện:
a. Chức năng sổ khám bệnh, hồ sơ y tế cá nhân.
b. Đặt khám online.
c. Thanh toán tiền thuốc, viện phí.
d. Thanh toán các dịch vụ trong bệnh viện.
e. Kết nối với bảo hiểm y tế.

3.4. Phạm vi cung ứng tại chung cư:
a. Kiểm soát hệ thống cửa, khóa tại căn hộ.
b. Thẻ ra vào các khu vực kiểm soát, thang máy.
c. Thẻ giữ xe.
d. Thanh toán mua hàng.
e. Thanh toán tiền điện, nước, viễn thông.
f. Thanh toán, sử dụng các dịch vụ trong chung cư.

ĐIỀU 4. SỬ DỤNG PHIẾU MUA HÀNG

4.1. Điều kiện sử dụng Phiếu mua hàng:
a. Để sử dụng Phiếu mua hàng, Khách Hàng cần đăng ký và sở hữu Tài khoản Thẻ đa năng VinaID.
b. Phiếu mua hàng không còn giá trị sử dụng ngay sau khi Khách Hàng thực hiện ghi, nạp Điểm vào Tài khoản Thẻ đa năng VinaID.
c. Không giới hạn mức ghi, nạp điểm từ Phiếu mua hàng vào Tài khoản Thẻ đa năng VinaID.
d. Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
e. Phiếu mua hàng hết hạn sử dụng sẽ không được gia hạn.
f. Phiếu mua hàng bị mất sẽ không được cấp lại.

4.2. Phân loại mức Điểm:
Phiếu mua hàng có 1.000 ĐIỂM tương ứng với mệnh giá tiền 1.000 (VNĐ).

4.3. Phương thức ghi, nạp Điểm:
a. Ghi, nạp Điểm trực tiếp tại các ĐVCNTT:
Khách Hàng liên hệ các ĐVCNTT (danh sách các ĐVCNTT được đăng tải tại website https://VinaID.vn/) mua Phiếu mua hàng và ghi, nạp Điểm vào Tài khoản Thẻ Đa năng VinaID.
b. Ghi, nạp Điểm bằng ứng dụng Thẻ Đa năng VinaID trên nền tảng di động:
Khách Hàng tải Ứng dụng Thẻ Đa năng VinaID trên nền tảng di động, đăng nhập bằng Tài khoản trực tuyến, Mã Đăng nhập đã được cung cấp, chọn mục Nạp thẻ và tiến hành ghi, nạp Điểm.

4.4. Tra cứu Điểm và sử dụng Điểm:
a. Khách hàng thực hiện tra cứu ĐIỂM và sử dụng ĐIỂM sau khi nạp, ghi điểm vào Tài khoản Thẻ đa năng VinaID.
b. Điểm nạp, ghi vào Tài khoản Thẻ đa năng VinaID sẽ được tiêu dùng ngay, không phụ thuộc điều kiện sử dụng điểm.
c. Điểm sẽ được nạp, ghi ngay vào Tài khoản Thẻ đa năng VinaID sau khi Khách hàng thực hiện nạp, ghi điểm thành công.
d. Khách hàng nạp, ghi điểm theo hình thức nào sẽ nhận được thông báo kết quả nạp, ghi điểm sau khi thực hiện giao dịch theo hình thức đó.

ĐIỀU 5. MÃ ĐĂNG NHẬP, MẬT KHẨU VÀ THIẾT BỊ BẢO MẬT, TÀI KHOẢN LIÊN KẾT

5.1. Khách Hàng phải đảm bảo an toàn, bảo mật cho mã đăng nhập và mật khẩu (mật khẩu thanh toán, PIN, …), các thông tin, dữ liệu khác do Khách Hàng cung cấp trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng Thẻ Đa Năng VinaID và chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu Khách Hàng vi phạm trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật, và loại trừ VinaID khỏi mọi trách nhiệm phát sinh do lỗi của Khách Hàng trong bất kỳ trường hợp nào.
Khách Hàng cần phải ghi nhớ mật khẩu, không ghi chép ở bất cứ nơi nào, không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ người nào, không đặt tuỳ chọn của trình duyệt web cho phép lưu lại tên và mật khẩu người dùng; thoát khỏi hệ thống khi không sử dụng; thận trọng, hạn chế sử dụng máy tính công cộng, mạng không dây công cộng để truy cập vào Hệ Thống sử dụng Thẻ Đa Năng VinaID.

5.2. Chức năng “Liên kết thẻ” cho phép Khách Hàng kết nối trực tiếp ứng dụng VinaID với tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ. Việc liên kết tài khoản được thực hiện theo các hướng dẫn tại website https://VinaID.vn/
Khách hàng đảm bảo các thông tin tài khoản Ngân hàng, tài khoản thẻ liên kết là tài khoản của chính Khách hàng, hoặc khách hàng được phép sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan đến tài khoản/thẻ đa năng, VinaID sẽ phối hợp cung cấp thông tin, tiến hành các hoạt động đầu mối liên hệ giữa các bên liên quan, Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm giải quyết và không để VinaID phải chịu bất kỳ trách nhiệm đối bất kỳ thiệt hại nào phát sinh. Trong trường hợp này, Khách Hàng đồng ý rằng, VinaID được toàn quyền trong việc phong tỏa toàn bộ hoạt động sử dụng dịch vụ có liên quan của khách hàng đến khi tranh chấp, khiếu nại được giải quyết, hoặc trong trường hợp cần thiết có thể cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.

5.3. Khách Hàng phải bảo quản Thẻ đa năng VinaID và bảo mật các thông tin Số tài khoản, Tên đăng nhập, mật khẩu, Mật khẩu thanh toán, yếu tố xác thực thứ hai, tài khoản liên kết có liên quan. Khách Hàng phải thông báo ngay cho VinaID nếu các thông tin trên bị lộ hoặc Thẻ đa năng VinaID, thiết bị cài đặt ứng dụng VinaID, số thiết bị đăng ký nhận mã xác thực của Khách Hàng thay đổi, hay bị mất. Trong truờng hợp này, Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được thực hiện truớc khi VinaID thực hiện khóa, phong tỏa dịch vụ của Khách Hàng cũng như các chi phí điện thoại, phí truy cập internet, các khoản phí khác có thể phát sinh để xử lý sự việc.

5.4. Việc đặt lại mật khẩu, thay đổi phương thức xác thực, thay đổi gói dịch vụ hoặc ngừng sử dụng dịch vụ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của Khách Hàng, theo quy định của VinaID và chỉ có giá trị khi được VinaID xác nhận.

5.5. Khách Hàng thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho VinaID khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép dịch vụ; hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ. Khách Hàng phải xác nhận lại thông báo bằng văn bản, email gửi cho VinaID (nếu trước đó thông báo bằng các hình thức khác);

5.6. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo quản và sử dụng thẻ, mã đăng nhập, mật khẩu sử dụng dịch vụ.

5.7. Khách Hàng phải thường xuyên cập nhật, đảm bảo tuân thủ theo đúng các hướng dẫn về an toàn, bảo mật, hướng dẫn thiết lập, quản lý, sử dụng dịch vụ do VinaID ban hành (có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ).

ĐIỀU 6. XỬ LÝ GIAO DỊCH

6.1. Các giao dịch thực hiện qua Thẻ đa năng VinaID phải được lập với các thông tin chính xác và đầy đủ theo quy định của VinaID.

6.2. Giao dịch của Khách Hàng sẽ không được VinaID xử lý thành công nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a. Không được Ngân hàng nơi Khách Hàng mở tài khoản ngân hàng chuẩn chi (ngân hàng chấp nhận giao dịch thanh toán hoặc xác định giao dịch thanh toán thành công).
b. Không có đủ số Điểm cần thiết.
c. Không cung cấp đầy đủ các thông tin, chứng từ hoặc thông tin, chứng từ được cung cấp không đáp ứng các yêu cầu cho từng loại Giao dịch.
d. Các trường hợp khác nhận thấy Giao dịch có phát sinh rủi ro theo quy định của VinaID và/hoặc ĐVCNTT.

6.3. Một giao dịch cụ thể bị hạn chế hoặc cấm bởi pháp luật, và/hoặc các quy định nội bộ của các bên liên quan vì bất cứ lý do gì.

6.4. Thời gian ngừng giao dịch (cut-off time) đối với mỗi loại giao dịch là khác nhau.
Tùy theo quy định của VinaID, các giao dịch được phê duyệt sau cut-off time có thể bị từ chối xử lý hoặc được giữ trong hệ thống để chờ xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Khách Hàng được cập nhật và quản lý trạng thái giao dịch trên dịch vụ sử dụng Thẻ đa năng VinaID.
Khách Hàng cam kết rằng mọi giao dịch từ việc sử dụng Thẻ đa năng VinaID được gửi tới VinaID đều đã được kiểm tra chặt chẽ và phát sinh từ chính Khách Hàng.

6.5. Khách Hàng chấp nhận rằng bất cứ hành động nào truy cập vào hệ thống sử dụng Thẻ đa năng VinaID bằng cách chạm thẻ vào thiết bị đọc hoặc bằng mã đăng nhập, mật khẩu là do Khách Hàng tạo ra và Khách Hàng chịu mọi trách nhiệm về các giao dịch này. VinaID có thể xử lý giao dịch mà không cần thêm bất kỳ xác nhận và thông báo của Khách Hàng.

6.6. Khi sử dụng Thẻ đa năng VinaID, Khách Hàng đồng ý rằng, VinaID chỉ là đơn vị cung ứng công cụ kết nối thông tin, và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa, dịch vụ (như số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm giao hàng, các thông số về hàng hóa, dịch vụ, và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến hàng hóa dịch vụ, giao dịch của Khách Hàng với các bên liên quan, …) là thỏa thuận riêng biệt giữa Khách Hàng và ĐVCNTT và/hoặc Nhà Cung Cấp hàng hóa dịch vụ, không liên quan đến VinaID.

ĐIỀU 7. PHÍ DỊCH VỤ

Biểu phí dịch vụ khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ thanh toán hàng hóa, dịch vụ từ các ĐVCNTT sẽ áp dụng theo quy định của ĐVCNTT.

ĐIỀU 8. GIAO DỊCH KHÔNG HỦY NGANG

8.1. Khách Hàng không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào đã được xác định đã thực hiện thanh toán thành công.

8.2. Các giao dịch đã được gửi tới VinaID hợp lệ và được chấp thuận có đầy đủ tính pháp lý ràng buộc giữa VinaID và Khách Hàng.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

9.1. Quyền của Khách Hàng:
a. Được sử dụng dịch vụ trong trong phạm vi cho phép của VinaID và chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác và đầy đủ, trung thực hoặc theo qui định của VinaID trong từng thời kỳ.
b. Sử dụng dịch vụ theo quy định của VinaID. Trường hợp có sự thay đổi về hướng dẫn sử dụng dịch vụ, Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng VinaID sẽ chỉ cần đăng tải trên website https://VinaID.vn/ mà không cần thêm bất kỳ sự thông báo nào khác từ VinaID.
c. Gửi yêu cầu khiếu nại liên quan tới việc sử dụng dịch vụ theo đúng hướng dẫn của VinaID.
d..Chấm dứt sử dụng dịch vụ sau khi đã thực hiện các hướng dẫn, trình tự yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ của VinaID và được VinaID chấp thuận.
e. Các quyền khác theo thỏa thuận riêng biệt với VinaID và các quy định pháp luật liên quan.

9.2. Trách nhiệm của Khách Hàng:
a. Tuân thủ các quy định của VinaID và quy định của Bản Điều khoản, Điều kiện này về sử dụng dịch vụ theo đúng qui định, hướng dẫn của VinaID và qui định của Pháp luật.
b. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của VinaID khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Thông báo ngay cho VinaID khi có bất kỳ thay đổi nào.
c. Khách Hàng chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của thông tin, tin nhắn dịch vụ và thư điện tử, tín hiệu dịch vụ từ hệ thống của VinaID gửi theo thông tin khai báo mà Khách Hàng đã đăng ký. Nếu thông tin, tin nhắn của dịch vụ hoặc thư điện tử bị truy cập hoặc sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền không có lỗi của VinaID, Khách Hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về chi phí, thiệt hại, ảnh hưởng phát sinh, VinaID sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm nếu có lỗi là nguyên nhân trực tiếp đến thiệt hại của Khách Hàng.
d. Trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng Thẻ Đa năng VinaID, Khách Hàng đồng ý và chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề phát sinh khi:
(i). Đồng ý nhận tin nhắn/thư điện tử do VinaID gửi tới để:
– Thông báo biến động số Điểm (nếu sử dụng dịch vụ thanh toán), tình trạng giao dịch.
– Thông báo Tên đăng nhập và Thông báo mật khẩu đăng nhập dịch vụ, thông báo khác phục vụ cho việc thực hiện Giao dịch với Khách Hàng.
– Thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi.
– Thường xuyên kiểm tra số Điểm, bảng kê các giao dịch phát sinh, thông báo ngay cho VinaID nếu có bất kỳ sự khác biệt nào. Chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch tài chính đã được thực hiện thành công bằng thẻ, tên đăng nhập, mật khẩu, mật khẩu thanh toán, yếu tố xác thực thứ 2.
(ii). Khách Hàng chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc thiết bị, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng…do Khách Hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào dịch vụ nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ.
(iii). Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các thông tin của bên thứ ba (nhà cung cấp dịch vụ) trên màn hình dịch vụ trước khi sử dụng; đọc, hiểu, tuân thủ và ràng buộc bởi các quy định liên quan tới giao dịch trước khi sử dụng.
(iv). Tuân thủ các quy định của VinaID về giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp, theo các quy định chung và các thỏa thuận giữa VinaID và Khách Hàng.
(v). Phối hợp với VinaID và các đối tác liên quan để tìm nguyên nhân xử lý các lỗi Khách Hàng phản ánh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
(vi). Không được cho thuê, cho mượn thẻ tài khoản, không được sử dụng thẻ, tài khoản của mình cho các giao dịch thanh toán đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp; Thông báo kịp thời với VinaID khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản của mình hoặc Tài khoản của mình bị lợi dụng;
(vii). Khách Hàng cam kết là chủ sở hữu duy nhất số thuê bao điện thoại đã đăng ký, chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại phát sinh từ việc thông tin thuê bao của Khách Hàng tại nhà mạng là không chính chủ.
(viii). Hoàn trả Điểm ngay lập tức và vô điều kiện cho VinaID theo yêu cầu của VinaID đối với các giao dịch nhầm lẫn, gian lận, nghi ngờ gian lận, giao dịch bị chủ thẻ khiếu nại là gian lận mà Khách Hàng không chứng minh được quyền sở hữu hoặc được sử dụng hợp pháp. Trong các trường hợp này, Khách Hàng đồng ý để VinaID tự động trừ, ghi, nạp Điểm mà không cần thông báo cho Khách Hàng hoặc cấn trừ số Điểm phải trả của VinaID cho khách hàng..
e. Các trách nhiệm khác theo quy định tại Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, cũng như các yêu cầu, hướng dẫn của VinaID tại từng thời điểm cũng như các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VinaID

10.1. Quyền của VinaID
a. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký khi Khách Hàng thực hiện các yêu cầu liên quan đến sử dụng dịch vụ Thẻ Đa năng VinaID.
b. VinaID chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ mà thiệt hại, tổn thất này là do lỗi chủ quan của VinaID gây ra.
c. VinaID được miễn trách đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách Hàng phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan tới do:
– Việc sử dụng dịch vụ của Khách Hàng được Khách Hàng ủy quyền cho người thứ ba; hoặc:
– Giao dịch được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này bằng bất cứ cách nào thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số thiết bị mà Khách Hàng đã đăng ký; hoặc:
– Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của VinaID, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do nguyên nhân bất khả kháng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông; hoặc:
– Bất cứ sự kiện bất khả kháng nào
d. Từ chối thực hiện các giao dịch nếu VinaID phát hiện giao dịch vào thời điểm xử lý, có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ hay không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý.
e. VinaID không chịu trách nhiệm với sự sai sót, nhầm lẫn do lỗi của khách hàng trong toàn bộ quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng Thẻ Đa năng VinaID.

10.2. Trách nhiệm của VinaID:
a. Đảm bảo các quyền lợi của Khách Hàng theo Điều khoản và Điều kiện này.
b. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách Hàng, Tài khoản và Giao dịch theo quy định của Pháp luật.
c. Hỗ trợ các biện pháp xử lý kịp thời khi nhận được thông báo hợp lệ của Khách Hàng về việc thẻ, thiết bị cài đặt, thiết bị nhận xác thực, mất cắp hoặc lộ mật khẩu.
d. Hỗ trợ, tư vấn, xử lý yêu cầu Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ, đảm bảo Dịch vụ được cung cấp ổn định, an toàn nhất trong phạm vi có thể.
e. Giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách Hàng theo quy định.

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. VinaID và Khách Hàng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

ĐIỀU 12: THAY ĐỔI, SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH

12.1. VinaID được phép thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh dịch vụ và Bản Điều khoản, Điều kiện này; được phép khoá/tạm ngừng/chấm dứt/từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi tên dịch vụ và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

12.2. Khi có các sự kiện này, VinaID sẽ thông báo trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi thông báo cho Khách Hàng qua một trong các phương tiện: email, thiết bị cố định, qua thiết bị di động của Khách Hàng. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày đó thì được hiểu là Khách Hàng chấp nhận các thay đổi, sửa đổi này. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung sửa đổi, Khách Hàng được quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều này.

ĐIỀU 13. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN LIÊN QUAN

13.1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của VinaID đều thuộc về VinaID hoặc được cấp phép hợp pháp cho VinaID sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của VinaID, Khách Hàng không được phép truyền tải, sử dụng, phân phát bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào, đối với bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của VinaID.

13.2. VinaID có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của VinaID. Việc sử dụng quyền và sở hữu (nếu có) cần phải được VinaID cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Khách Hàng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Khách Hàng không có quyền sử dụng sản phẩm của VinaID vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của VinaID trước đó.

13.3. Khách Hàng đồng ý để VinaID tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Khách Hàng cung cấp cho VinaID thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ một cách hoàn toàn miễn phí. Khách Hàng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc VinaID sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Khách Hàng.

ĐIỀU 14. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

14.1. Việc hoàn trả Điểm đối với khách hàng sử dụng Dịch vụ trên Thẻ đa năng VinaID được thực hiện trên cơ sở kết quả giải quyết giao dịch hoàn trả, đổi hàng hóa, dịch vụ theo quy định của ĐVCNTT mà Khách Hàng thực hiện giao dịch;

14.2. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định về điều kiện, thời gian, thủ tục hoàn trả, đổi hàng hóa, dịch vụ theo quy định của ĐVCNTT và quy định về việc xử lý tra soát, khiếu nại được VinaID đăng tải công khai tại website: https://VinaID.vn

14.3. Thời gian, thủ tục thực hiện hoàn trả được thực hiện trên cơ sở kết quả xử lý tra soát, khiếu nại được VinaID đăng tải công khai tại website: https://VinaID.vn

14.4. Việc hoàn trả được thực hiện thông qua Tài khoản bằng Điểm.

ĐIỀU 15. XỬ LÝ TRA SOÁT, KHIẾU NẠI

15.1. Việc xử lý tra soát, khiếu nại được thực hiện theo Quy trình xử lý tra soát khiếu nại được đăng tải công khai tại website: https://VinaID.vn

15.2. Trường hợp khiếu nại của Khách Hàng không liên quan đến lỗi của VinaID, Khách Hàng sẽ phải chịu mọi vấn đề phát sinh từ việc xử lý khiếu nại theo quy định của VinaID đã được công bố gần nhất trước thời điểm phát sinh khiếu nại hoặc theo quy định pháp luật tại thời điểm phát sinh khiếu nại.

Điều 16. THÔNG BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG BÁO

16.1. Các thông tin về dịch vụ và các Điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ cũng như các thông tin có liên quan được cung cấp đến Khách Hàng có thể thông qua các hình thức như sau: gửi thư đảm bảo, mail, fax, gửi trực tiếp, niêm yết tại trụ sở VinaID hoặc các chi nhánh. Khi đó, nếu nội dung không đề cập đến thời gian hiệu lực thì thời điểm xác định Khách Hàng đã tiếp nhận thông tin như sau: (i) Fax: thời điểm báo fax thành công; (ii) theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư; (iii) thời điểm email gửi thành công (nếu là gửi mail); (iv) thời điểm Khách Hàng nhận (nếu là gửi đến địa chỉ Khách Hàng); (v) thời điểm đăng tải thông tin trên website hoặc (vii) thời điểm khác theo phương thức gửi do VinaID quy định.

16.2. Mọi thắc mắc, yêu cầu tra soát, khiếu nại với tài khoản của chính Khách Hàng, Khách Hàng có thể liên lạc đến Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng theo Số điện thoại: 1900 27 27 28 hoặc qua điện chỉ email: cskh@VinaID.vn

Điều 17. THỎA THUẬN KHÁC

17.1. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung tại Điều khoản và Điều Kiện này.

17.2. Trong quá trình thực hiện, Khách hàng thừa nhận các giá trị pháp lý bản gốc của các tài liệu dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử và ràng buộc như các tài liệu được hình thành theo phương pháp truyền thống.

./.

Điện thoại
Zalo
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại
Zalo